சகோதரனின் குழந்தைக்கு தா யான சிறு மி வீட்டை விட்டு ஓ டி அண்ணனை திருமணம் செய்துகொண்ட சம்ப வம்!

சகோதரனின் குழந்தைக்கு தா யான சிறு மி வீட்டை விட்டு ஓ டி அண்ணனை திருமணம் செய்துகொண்ட சம்ப வம்!

#BrotherMarriage #SisterMarriage #TamilNaduMarriage

New Kind of Marriage Tradition you kind of not heard off

Video Link:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *