தமிழகத்தில் ஜூலை மத்தியில் 3.30 லட்சம் பெருக்கு தொற்று தமிழக அரசு ஆய்வு அறிக்கை மக்களே உஷார்…

தமிழகத்தில் ஜூலை மத்தியில் 3.30 லட்சம் பெருக்கு தொற்று தமிழக அரசு ஆய்வு அறிக்கை மக்களே உஷார்…

#Tamilnadu #EdapadiPalanisamy #Lockdown

Tamil Nadu Lockdown July Extended – Edapadi Palanisamy

Video Link:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *